Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji zaprasza wszystkich uczniów klas I, II i III z terenu Gminy Cmolas na bezpłatne zajęcia nauki i doskonalenia pływania realizowane w ramach projektu „Umiem pływać” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu. Program „Umiem pływać” zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,

• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.