POLITYKA PRYWATNOŚCI
OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI W CMOLASIE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, 36-105 Cmolas 269 c, tel. 177445454
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Ośrodka: e-mail: biuro@owircmolas.pl
 3. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie: tj.:
  1. na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów, tj. realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,
  2. na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu: zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.
 4. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO – na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami (przy usłudze korzystania z basenu także z monitoringu hali basenowej) –  w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej,
  2. oraz wizerunku z monitoringu w strefach publicznych Ośrodka – na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
  3. Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie..
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:
  1. pracownikom i współpracownikom Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  2. podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie na podstawie Pani/Pana dyspozycji,
  3. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń  (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania),
  4. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);
 7. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

  Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej oraz Hali sportowej jak również w ramach monitoringu w  pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 7 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności,  w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług Ośrodka.