Regulamin Hali

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO –S PORTOWEJ
OŚRODKA WYPOCZYNKU  I REKREACJI W  CMOLASIE

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności dla publiczności i korzystania z obiektu  Hali Widowiskowo – Sportowej Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, zwanej dalej „Halą” oraz zasady uczestniczenia publiczności w imprezach masowych.
 2. Zarządcą Hali jest Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie.
 3. W przypadku imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oprócz niniejszego Regulaminu obowiązują regulaminy imprez opracowane każdorazowo przez ich organizatorów.

ZASADY OGÓLNE

§ 2

 1. Wejście na teren Hali oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas zawodów i innych imprez opracowanych przez organizatorów.

§ 3

 1. Hala jest miejscem, w którym organizowane są zajęcia wychowania fizycznego, treningi sportowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne i artystyczne w tym o charakterze masowym.
 2. Organizatorzy imprez i rozgrywek zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów regulujących zasady organizacji takich przedsięwzięć.
 3. Teren Hali nie jest powszechnie dostępny.
 4. Hala czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00.

§ 4

 1. Ze  względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających na Hali  jest ograniczona. O bezpiecznej ilości osób na Hali podczas imprez decyduje Zarządca Hali na wniosek organizatora imprezy.
 2. Na terenie Hali mogą przebywać oraz korzystać z jej urządzeń wyłącznie osoby upoważnione.
 3. Wszystkie osoby obecne na terenie Hali są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu, regulaminu imprezy oraz stosować się do poleceń i nakazów służb porządkowych organizatora imprezy.
 4. Na terenie Hali dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi ciągami komunikacyjnym, które nie zostały zastrzeżone dla obsługi obiektu lub konkretnej imprezy.
 5. Na terenie Hali obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych.
 6. Za grupy odbywające zajęcia w części sportowej Hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.
 7. Osoby małoletnie do lat 13 mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych. W  przypadku imprez o charakterze masowym organizator imprezy zastrzega sobie inne rozwiązania w tym zakresie.

§ 5

 1. Z części sportowej Hali na którą składają się hala główna, sale treningowe, szatnie i inne pomieszczenia przeznaczone do organizacji zajęć i treningów korzystać mogą podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy lub decyzji Dyrektora OWiR a w szczególności:
 • grupy zorganizowane,
 • kluby i sekcje sportowe,
 • zakłady pracy, instytucje i organizacje,
 • osoby fizyczne.
 1. Z widowni Hali korzystać mogą kibice wyłącznie podczas imprez sportowych i rekreacyjnych
 2. Dzieci i młodzież szkolna przebywają na terenie Hali pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna.
 3. Członkowie klubów i sekcji sportowych przebywają na Hali pod nadzorem instruktora lub trenera.

§ 6

 1. Każdy korzystający z części sportowej Hali ma obowiązek:
 • Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń sportowych zmienić odzież wierzchnią i obuwie na strój sportowy i obuwie sportowe,
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali,
 • Utrzymać czystość i porządek na terenie Hali,
 • Podporządkować się poleceniom:

a/  Dyrektora oraz służbom porządkowym i informacyjnym
b/ osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie Hali.

§ 7

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Hali:
  • napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu,
  • broni wszelkiego rodzaju,
  • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  • butelek szklanych o każdej pojemności,
  • fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,
  • drzewców do flag i transparentów,
  • instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym,
  • „kominiarek”, masek lub innych przedmiotów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji lub służbę porządkową  i informacyjną.
 2. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na teren Hali mogą być zarekwirowane przez służby porządkowe i informacyjne lub Policję bez prawa ich zwrotu.

§ 8

 1. Podczas imprez na terenie Hali zakazuje się:
 • wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
 • wtargnięcia i przebywania na płycie areny głównej podczas imprezy sportowej,
 • rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
 • używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
 • rozniecania ognia,
 • pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,
 • zaśmiecania terenu Hali,
 • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub organa Policji,
 • wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
 • wchodzenia na teren Hali innymi drogami niż wejścia udostępnione,
 • zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
 • sprzedaży towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ulotek, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody  Dyrektora Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji,
 • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych,
 • palenia tytoniu.

§ 9

 1. Podstawą wstępu i pobytu w obiekcie jest:
  • widzowie ważny – bilet wstępu lub wstęp wolny (sposób przebywania uczestników szczegółowo określa regulamin danej imprezy opracowany przez jej organizatora),
  • dla organizatorów imprez – identyfikatory,
  • dla wystawców – podpisana umowa oraz identyfikator wystawcy,
  • dla dziennikarzy – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz legitymacja służbowa,
  • dla gości honorowych – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
  • dla przedstawicieli jednostek kontrolujących – legitymacja służbowa.
 2. Każdy wchodzący na teren Hali zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej lub informacyjnej biletu wstępu  lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania i pobytu w Hali.

§ 10

 1. Osoby przebywające na terenie Hali powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający i nie zagrażający innym osobom.
 2. Widzowie mają obowiązek zajmować miejsca siedzące zgodnie z wyznaczoną numeracją i nie przemieszczać się bez uzasadnionego powodu w trakcie trwania imprezy. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne.
 3. Widzowie mają obowiązek stosować się do zarządzeń organizatora, służby porządkowej i informacyjnej, straży pożarnej oraz zaleceń spikera.
 4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na Hali może odbywać się tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Dyrektora OWiR.

§ 11

 1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Hali powinny:
 • natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne, a w przypadku nie cierpiącym zwłoki użyć sprzętu gaśniczego, zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • unikać paniki,
 • stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów nadawanych przez głośniki,
 • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
 • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§ 12

 1. Zarządca Hali  nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie Hali przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i pozostawiony sprzęt.

SANKCJE

§ 13

 1. Osoby naruszające porządek publiczny oraz postanowienia niniejszego Regulaminu i regulaminów imprez będą usuwane z terenu Hali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub karnego.
 2. Podaje się do powszechnej wiadomości, że Hala jest obiektem monitorowanym.

§ 14

 1. Wszelkie    skargi    oraz    wnioski   dotyczące   służb   porządkowych, informacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania  Hali  można składać w sekretariacie  Ośrodka  Wypoczynku i Rekreacji  w Cmolasie.