Regulamin Pływalni

1)    Kryta pływalnia zwana dalej pływalnią jest własnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie;
2)    Głębokości basenu wynosi: od 70 do 180 cm;
3)    Pływalnia czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta od 7.00 do 22.00;
4)    Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania;
5)    Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane;
6)    Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich;
7)    Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach;
8)    Osoby niepełnosprawne korzystają z pływalni wyłącznie z opiekunem;
9)    W czasie korzystania przez grupy z pływalni na jednego instruktora pływania lub opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczestników. Instruktor-opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest ustalić z ratownikiem pełniącym dyżur zasady kąpieli;
10)    Odpłatność za usługi pływalni pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem;
11)    Opłata za pierwszy „cykl”1-godzinny pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi;
12)    Rozliczenie pobytu w basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem czasu po¬nad długość „cyklu” w rozliczeniu 7 minutowym;
13)    Ostatnie wyjście z hali basenowej o godz. 21.45;
14)    Faktury za usługi krytej pływalni można otrzy¬mać po zgłoszeniu przy zakupie usług;
15)    Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym na obuwie typu plażowego – „strefa zmiany obuwia”. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:
a)     Dla kobiet jedno lub dwu częściowy;
b)     Dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała bez kieszonek i pasków, a nogawka nie może być dłuższa niż do połowy uda;
c)     Dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe.
16)    Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała mydłem pod natryskami oraz odkażenia stóp w bro¬dziku;
17)    Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich;
18)    Korzystający z WC uczestnik kąpieli zobowiązany jest bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do basenu;
19)    W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju;
20)    Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników dyżurujących spełniających funkcje nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenowej i pomieszczeń przynależnych;
21)    Na sygnał dźwiękowy (syrena, gwizdek) lub polecenie ratownika korzystający z basenów winni natychmiast wyjść z wody;
22)    Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych odbywają się według ustalonego harmonogramu;
23)    Osoby prowadzące zajęcia na basenie oraz opiekunowie zobowiązani są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody;
24)    Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię;
25)    Opiekunowie prowadzący zajęcia obowiązani są przybyć z grupą do hali basenowej i zgłosić rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi;
26)    Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie, opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia;
27)    Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez grupę porządku i regulaminu pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć;
28)    Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowych uczestnika zajęć wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi;
29)    Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy;
30)    Korzystający z pływalni przed wejściem do basenu zobowiązany jest zdjąć biżuterię tj. łańcuszki, kolczyki, bransoletki;
31)    Za rzeczy pozostawione w szatniach kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe należy złożyć w szafkach depozytowych umieszczonych obok kasy;
32)    Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a)    palenia tytoniu jak również wnoszenia i picia napojów alkoholowych;
b)    wnoszenia opakowań szklanych, ostrych na¬rzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
c)    Wstępu osobom, których stan wskazuje na spo¬życie alkoholu lub innych środków odurzających;
d)    Wprowadzania i przebywania zwierząt;
e)     zaśmiecania terenu pływalni,
f)    Wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie innych osób korzystających z pływalni.
g)     Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na cho-roby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne za¬chowanie się.
h)    Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (ze schorzeniami serca, zaburzeniami, krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach) powinny ko¬rzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie pływalnia nie ponosi odpo¬wiedzialności.
33)    Na terenie hali basenowej zabrania się:
a)    wchodzenia do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
b)    biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody;
c)    skakania do wody z rozbiegu;
d)    wskakiwania do rury zjeżdżalni przy zapalo¬nym czerwonym świetle sygnalizacji;
e)     siadania i wychodzenia z basenu po linach oddzielających tory,
f)    krzyczenia i hałasowania, używania wulgarnych słów,
g)    konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej;
h)    wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
i)    niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej;
j)    używania mydła i innych środków chemicznych;
34)    Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dy¬żurnemu ratownikowi;
35)    Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor prowadzący zajęcia;
36)    Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z basenów odpowiadają ratownicy;
37)    W czasie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych organizator wynajmujący basen od-powiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy;
38)    Osoby uprawnione do korzystania z basenów nie mogą przenieść tego uprawnienia na osoby trzecie;
39)    Ratownicy pełniący dyżur w pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem „regulaminu” pływalni. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom;
40)    Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% war-tości szkody. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie;
41)    Za zgubienie karty magnetycznej użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karna w wysokości 10,00 zł;
42)    Za zgubienie żetonu lub kluczyka od szatni użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 10,00 zł;
43)    Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe;
44)    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu kosztów;
45)    Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z pływalni;
46)    O przerwach w funkcjonowaniu pływalni kierownictwo obiektu powiadamia klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, na drzwiach wejściowych pływalni;
47)    Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu;
48)    Skargi i wnioski można zgłaszać codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 w biurze pływalni lub wpisywać do Książki  Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie pływalni;
49)    Użytkownicy pływalni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pływalni i przestrzegania jego postanowień;
50)    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.